DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI, NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ
(Danh sách này được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XII)

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 1. Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội khoá XII               

                    2. Danh sách Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XII

                    3. Danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và Uỷ viên Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

+ Hội đồng dân tộc
+ Các Uỷ ban của Quốc hội
+ Đoàn thư ký kỳ họp

          NHÀ NƯỚC NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                    2. Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao

                    3. Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

                    4. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

 

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

1. Thủ tướng Chính phủ

2. Các Phó thủ tướng Chính phủ

3. Danh sách các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ