Thứ Hai, 20/4/2015
  Trang chủ | Góp ý | Sơ đồ | English  
Thông tin chung 
Chủ tịch Quốc hội 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
Các cơ quan Quốc hội 
Đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH 
Các Kỳ họp Quốc hội 
Các phiên họp UBTVQH 
Tin hoạt động Quốc hội 
Tin hoạt động HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội 
Hoạt động giám sát 
Danh sách ĐBQH 
Các ấn phẩm 
Tư liệu Quốc hội 
Thông tin chuyên đề 
CSDL Luật Việt Nam 
Thư điện tử 
Liên kết website 
Văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất 
Văn kiện tài liệu kỳ họp Quốc hội 
Quốc hội khóa XIII
Kỳ họp thứ 7
Kỳ họp thứ 6
Kỳ họp thứ 5
Kỳ họp thứ 4
Kỳ họp thứ 3
Kỳ họp thứ 2
Kỳ họp thứ nhất
Quốc hội khoá XII
Quốc hội khoá XI
Quốc hội khoá X
Tìm kiếm  
Văn kiện tài liệu Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII
 STT  Tên văn bản  File đính kèm
 Văn kiện chung
 1   Dự thảo nghị quyết của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015 (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)  
 2  Báo cáo số 689/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII  
 3  Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)  
 4  Báo cáo số 690/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015  
 5  Dự thảo Nghị quyết v/v gia nhập Công ước về quyền lợi quốc tế đối với trang thiết bị lưu động và Nghị định thư về các vấn đề cụ thể đối với trang thiết bị tàu bay  
Xem tiếp
 Các dự án luật trình Quốc hội thông qua
 1  Báo cáo số 693/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam  
 2  Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)  
 3  Báo cáo số 691/BC-UBTVQH13 ngày 20-6-2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật hải quan (sửa đổi)  
 4  Dự thảo Luật hải quan (sửa đổi) (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 23-6-2014)  
 5  Báo cáo số 687/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua  
Xem tiếp
 Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến
 1  Báo cáo số 1874/BC-UBTP13 ngày 10-5-2014 của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự  
 2  Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự  
 3  Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự  
 4  Báo cáo số 64/BC-BTP ngày 13/03/2014 của Bộ Tư pháp tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự  
 5  Dự thảo 5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự (Trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII)  
Xem tiếp
 Tài liệu chất vấn, trả lời kiến nghị cử tri
 1  Báo cáo số 48/BC-NHNN ngày 23-5-2014 của Ngân hàng nhà nước về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6  
 2  Báo cáo số 1711/BC-BNV ngày 25-5-2014 của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết số 69/2013/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn  
 3   Báo cáo số 1657/BNN-VP ngày 28-5-2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn  
 4  Báo cáo số 670/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp chất vấn của ĐBQH và dự kiến danh sách người trả lời chất vấn, nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIII  
 5  Báo cáo số 48/BC-BTC ngày 06-6-2014 của Bộ Tài chính về nội dung tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII (Trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII)  
Xem tiếp
 Báo cáo giám sát
 1  Báo cáo số 692/BC-UBTVQH13 của UBTVQH hội tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết “Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020” (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)  
 2  Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (Trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII, ngày 24-6-2014)  
 3  Báo cáo số 675/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XIII  
 4  Báo cáo số 1129/BC-UBVHGDTTN13 ngày 12-5-2014 của Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về kết quả giám sát việc thực hiện Luật Dạy nghề  
 5  Báo cáo số 660/BC-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005 - 2012”  
Xem tiếp
 Báo cáo công tác
 1  Báo cáo số 1127/BC-UBVHGDTTN13 về kết quả hoạt động từ kỳ họp thứ 6 đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII và dự kiến chương trình công tác đến hết năm 2014 của Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội  
 2  Báo cáo số 1945/BC-UBTCNS13 về công tác từ sau Kỳ họp thứ sáu đến Kỳ họp thứ bảy, dự kiến chương trình hoạt động đến Kỳ họp thứ tám của Ủy ban Tài chính - Ngân sách  
 3  Báo cáo số 715/BC-HĐDT13 về hoạt động của Hội đồng Dân tộc từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy và nhiệm vụ, trọng tâm hoạt động từ sau kỳ họp thứ bảy đến hết năm 2014  
 4  Báo cáo số 2914/BC-UBVĐXH13 về hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa XIII, dự kiến hoạt động đến cuối năm 2014  
 5  Báo cáo số 1571/BC-UBQPAN13 về kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc phòng và An ninh từ sau kỳ họp thứ sáu đến kỳ họp thứ bảy của Quốc hội và dự kiến Kế hoạch hoạt động từ sau kỳ họp thứ bảy đến hết năm 2014  
Xem tiếp
 Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7
 1  Luật phá sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII  
 2  Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII  
 3  Luật Công chứng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII  
 4  Luật Hải quan (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII  
 5  Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII  
Xem tiếp
TRANG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI VIỆT NAM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng Quốc hội. Giấy phép số 379/GP-BC ngày 15/12/2006
Phụ trách trang tin: Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội
Địa chỉ: 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.46338-080.46051-080.46383 Email: webmaster@qh.gov.vn

(Trang tin đang trong quá trình nâng cấp. Hiện tại chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt Internet Explorer. Mong bạn đọc thông cảm!.)