DANH SÁCH LÃNH ĐẠO
QUỐC HỘI, NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH PHỦ

(Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII)

 

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ngày 23-7-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII
đã bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội )

                 1. Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội khoá XIII               

                    2. Danh sách Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII 

(Ngày 29-7-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII 
đã thông qua danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và các thành viên Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; danh sách Đoàn thư ký kỳ họp)

                   3. Danh sách Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm và Uỷ viên Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội

+ Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội
+ Đoàn thư ký kỳ họp

NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ngày 25-7-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII 
đã bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ)

1. Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Ngày 26-7-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII 
đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao)

2. Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3. Chánh án Toà án Nhân dân tối cao

3. Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao

(Ngày 03-8-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII 
đã phê chuẩn danh sách Hội đồng Quốc phòng và An ninh)

4. Danh sách thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

 

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Ngày 26-7-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII 
đã bầu chức danh Thủ tướng Chính phủ)

1. Thủ tướng Chính phủ

(Ngày 03-8-2011, tại phiên họp toàn thể kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII 
đã phê chuẩn các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ)

2. Các Phó thủ tướng Chính phủ

3. Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ