DANH SÁCH UỶ VIÊN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHOÁ XIII

 

Chủ tịch Quốc hội:

1. Ông Nguyễn Sinh Hùng

Các Phó chủ tịch Quốc hội:

2. Ông Uông Chu Lưu

3. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

4. Bà Tòng Thị Phóng

5. Ông Huỳnh Ngọc Sơn

Các Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội:

6. Ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng dân tộc

7. Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

8. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

9. Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

10. Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách

11. Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh

12. Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

13. Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội

14. Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

15. Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

16. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

17. Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng Ban Công tác đại biểu

18. Ông Nguyễn Đức Hiền - Trưởng Ban Dân nguyện (Được Quốc hội bầu bổ sung tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII)